Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2015

Nông nghiệp vĩnh cửu (phần 1)

Nông nghiệp vĩnh cửu (permaculture) là một phần của thiết kế sinh thái, kỹ thuật sinh thái, thiết kế môi trường, xây dựng và quản lý tài nguyên nước tích hợp để phát triển kiến trúc bền vững, những hệ thống nông nghiệp và cuộc sống có khả năng tự phục hồi và duy trì mô phỏng theo hệ sinh thái tự nhiên. Thuật ngữ nông nghiệp vĩnh cửu (là một phương pháp có tính hệ thống) lần đầu tiên được đưa ra bởi hai người Úc là Bill Mollison và David Holmgren vào năm 1978. “Permaculture” về mặt ngữ nghĩa là “văn hóa vĩnh cửu” nhưng nó đã được ám chỉ như là “nông nghiệp vĩnh cửu” và truyền cảm hứng trong triết lý canh tác tự nhiên của Masanobu Fukuoka khi khía cạnh xã hội được xem như là một phần tất yếu của một hệ thống bền vững thực sự. Nông nghiệp vĩnh cửu là một triết lý mà ở đó cùng cộng tác với tự nhiên hơn là chống lại nó; là quan sát một cách tỉ mỉ và lâu dài hơn là chỉ lao động một cách vô tư và chăm chỉ; là nhìn vào tất cả chức năng của cây trồng và vật nuôi hơn là chỉ đối xử bất kỳ chức nă…